Історія кафедри

           

1 липня 2005 року, після розподілу кафедри іноземних мов, розпочала діяльність кафедра ділової іноземної мови.

Кафедра веде підготовку фахівців на денній та заочній формі навчання, має  навчальні     аудиторії 308, 543 та Ресурсний центр (ауд.436).

Кафедра здійснює навчальний процес по 12 дисциплінах:

Викладачі кафедри ділової іноземної мови працюють над впровадженням у навчальний процес кредитно-модульної системи навчання та над підвищенням якості викладання іноземних мов.

Для досягнення цих завдань планується:

  1. Створити умови для підвищення якості навчання іноземній мові в умовах рівневого підходу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 1 - 5 курсі.
  2. Здійснити необхідні заходи для подальшої  імплементації у навчальний процес стратегії “Вчимося разом ”, а саме для   її реалізації  при вивченні курсів: “Транснаціональні корпорації ”, “Міжнародна економіка ”, “Основи менеджменту ”,  “Управління персоналом ”, “Інформаційні технології в міжнародному менеджменті ”.
  3. Спрямувати зусилля викладачів на створення та вдосконалення змісту електронних посібників для самостійної роботи студентів, індивідуально-консультативної роботи, завдань для поточного та підсумкового модульного контролю.
  4. Впроваджувати зарубіжний досвід викладання іноземних мов шляхом розширення зв’язків з викладачами США та ФРН.
  5. Продовжити роботу над кафедральною комплексною науково-дослідною темою     „ Сучасні тенденції викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі”.
  6. Продовжити роботу над підвищенням професійного та наукового рівня викладачів шляхом проходження стажувань та проведення дисертаційних досліджень.
  7. Активізувати роботу Центру академічної допомоги для підвищення мотивації при вивченні іноземних мов та надання консультативної допомоги студентам.
  8. Продовжити роботу Ресурсного центру з метою розширення інформаційного поля студентів, аспірантів та здобувачів.
  9. На практичних заняттях та під час навчальних мовних практик формувати у студентів систему поглядів особистості, яка є визначальною у забезпеченні високої духовності; поєднувати навчання з пізнанням студентами національної та світової культури, мови, звичаїв, обрядності; виховувати почуття патріотизму та інтернаціоналізму.