Науково-дослідна робота

          

Кафедра працює над розробкою комплексної кафедральної теми „ Сучасні тенденції викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі ”. Викладачами кафедри публікуються статті у фахових виданнях за результатами дослідження. Викладачі кафедри беруть участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях.

Зв’язки кафедри з іншими ВНЗ

Кафедра ділової іноземної мови тісно співпрацює з кафедрами іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету, Української медичної стоматологічної академії, Полтавської державної аграрної академії.

Кафедра має тісні зв’язки з викладачами Холіоук ком’юніті коледжу (США). Професори цього коледжу Клер Булей, Мелінда Месик, Кандіда Джонсон, Вів’єн Лескес, Джим Датчер, Брігіта Кахнерт працювали зі студентами та викладачами ПУЕТ. Результатом співпраці стало впровадження нової стратегії при вивченні англійської мови "Вчимося разом", яка дає змогу максимально забезпечити професійне спрямування іноземної мови та наблизити студентів до їх майбутньої професії.

Науково-дослідна робота студентів, наукові гуртки та тематика наукових досліджень студентів

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки та суспільства велика увага на кафедрі ділової іноземної мови надається студентській науково-дослідній роботі. Вона здійснюється як у рамках навчального процесу (виконання проектів, курсових робіт та їх презентація іноземною мовою), так і за його межами (підготовка наукових праць, участь у конференціях і конкурсах).

Студенти під керівництвом викладачів вивчають автентичні джерела (як друковані так і електронні), аналізують та узагальнюють отриману інформацію, практикуються у написанні есе, рефератів, анотацій, тез доповідей, беруть участь у роботі щорічних конференцій ПУЕТ, всеукраїнських та міжнародних конференцій і конкурсів.

Про те, що науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших сторін діяльності кафедри, свідчать вагомі факти. Лише в науковій студентській конференції 2011 року взяли участь 120 студентів, які працювали в 6 секціях. Доповіді присвячувалися актуальним питанням сьогодення - перспективам вступу України до Європейського Союзу, шляхам до успіху в багатонаціональному середовищі, перевагам та недолікам глобальної економіки, особливостям бізнес-етики та багатьом іншим.

При кафедрі ділової іноземної мови функціонує Ресурсний Центр (ауд.436). Мета центру: сприяння студентам і аспірантам ПУЕТ в їх більш глибокому опануванні англійською мовою, оволодінні своєю спеціальністю, кращому пізнанні себе та визначенні свого місця в житті шляхом використання автентичних джерел, який пропонує більш 5000 примірників англомовної літератури зі спеціальностей (менеджмент, маркетинг, міжнародний бізнес, економіка, банківська справа та інші). Ресурсний центр також забезпечує потреби студентів у художній літературі, англомовними періодичними виданнями та відеофільмами; підтримує постійні зв’язки з Холіоук Ком’юніті коледжем США - партнером ПУЕТ, відділом освіти та культури при посольстві США, Київським Ресурсним Центром для випускників програм, спонсованих урядом США, Британською радою, TESOL та іншими урядовими програмами, які пропонуються студентам і викладачам.

Ресурсний Центр є осередком зв’язків з волонтерами Корпусу Миру, які беруть участь у засіданнях Бізнес-клубу.

Професійні клуби кафедри ділової іноземної мови

На кафедрі ділової іноземної мови функціонує Бюро перекладачів, яке очолює ст.викладач Артюх В.М. Для студентів - членів Бюро перекладачів проводяться практичні заняття зі спецкурсу "Основи перекладу англомовної економічної літератури". Студенти вивчають теоретичні аспекти перекладу та перекладають тексти економічного характеру з оригінальної літератури. По завершенню курсу студенти одержують сертифікат.

При кафедрі ділової іноземної мови працює Центр академічної допомоги студентам. Основне завдання Центру - надання кваліфікованої допомоги студентам спеціальностей "Міжнародна економіка" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Туризм" з питань граматики, фонетики та морфології. Центр працює в ауд. 308, 436  4 рази на тиждень (понеділок, вівторок, середа, четвер).