Студентська наукова робота

          

30 березня у рамках ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік проведено роботу секції «Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний і соціокультурний аспекти». Під час роботи секції було заслухано та обговорено 12 доповідей. Тематика доповідей пов’язана з різними аспектами бізнесу, культури, проблемами міжкультурної комунікації, особливостями мовної підготовки майбутніх фахівців, проблемами перекладу. Найкращими визнано доповіді Алексеюк Анастасії Олександрівни (група МЕВ МБ б-31) «Wirtschaftliche Taetigkeit der deutschen Unternehmen in der Corona-Zeit», Bassirou Gaye (група КН б англ-21), «Problems of communication people face in Gambian society and how to overcome it», Говтвяниці Катерини Валеріївни (група МЕВ МБ б-31) «The role of English language in global communication».

Вітаємо переможців та дякуємо за активну роботу та участь у обговоренні доповідей!

          

Mach 26 the XLII International Scientific Student Conference took place in Poltava University of Economics and Trade. On behalf of the Business Foreign Languages Department let me congratulate the students who were awarded for their achievements: Immaculate Yahkulo Chawanda, Kwao Sylvester Tetteh, Edache Jenifer, Bright Quainoo, Tudeyo Lionel, Шевченко Діана, Латиш Вікторія, Тільна Ольга, Олексеюк Анастасія, Bah Abdourahman, Bhakat Rohit. Congratulations!

          

XI РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: МОВНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ”

10 листопада 2016 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XI регіональна наукова студентська конференція «Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний та соціокультурний аспекти», яку організувала і провела кафедра ділової іноземної мови. Робочими мовами конференції були англійська та німецька, російська та українська.

Мета конференції – обговорити мовні та культурологічні аспекти ведення бізнесу, важливі економічні та політичні проблеми сьогодення, основні стратегії та напрями розвитку економіки; продемонструвати шляхи використання іноземних мов у майбутній професійній діяльності.

Конференція надала максимальні можливості студентам представити результати своїх наукових пошуків; закріпити комунікативні уміння та навички з іноземних мов, переконливо презентуючи свої доповіді з використанням сучасних інформаційних технологій; використати іноземну мову як інструмент для професійного спілкування, обміну знаннями та досвідом; обговорити актуальні питання щодо посилення мотивації вивчення іноземних мов як умови підвищення конкурентоспроможності випускників у сучасному жорсткому глобальному середовищі.

Проректор із наукової роботи доктор технічних наук С.В. Гаркуша відкрив пленарне засідання та  привітав учасників конференції. На пленарному засіданні виступили:

82 доповіді були представлені студентами ПУЕТ, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленко, Української медичної стоматологічної академії, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка та учнями шкіл № 4 (м. Горішні Плавні) і № 5 (м. Полтава). У дискусії взяли участь 178 студентів.

Учасники конференції у своїх доповідях розглядали актуальні проблеми сучасності, а саме: перспективи вступу України до ЄС, шляхи до успіху в багатонаціональному середовищі, переваги та недоліки глобальної економіки, проблеми безробіття в Україні, особливості бізнес-етики, розвиток Євросистеми в контексті глобалізації, модель сучасного керівника, ефективне використання інформаційних технологій у бізнесі та управлінні, глобальні проблеми сучасності, вплив програм Світового банку на економічний стан країни, питання політичної реформи в Україні та ін.

За результатами конференції видано університетський збірник тез студентських доповідей, у який увійшло 73 роботи студентів.

          

X РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: МОВНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ”

12 листопада 2015 р. у Полтавському університеті економіки і  торгівлі (ПУЕТ) відбулася X Регіональна  наукова студентська конференція іноземними мовами „Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний та соціокультурний аспекти”, організована кафедрою ділової іноземної мови. Робочими мовами конференції були англійська, німецька, російська та українська.

Мета конференції – обговорити мовні й культурологічні аспекти ведення бізнесу, важливі економічні та політичні проблеми сьогодення, основні стратегії і напрями розвитку економіки; продемонструвати шляхи використання іноземних мов у майбутній професійній діяльності.

На конференції студенти змогли представити результати своїх наукових пошуків шляхом збору,  систематизації,  аналізу, порівняння та зіставлення інформації за вибраною темою; закріпити комунікативні уміння і навички з іноземних мов, переконливо презентуючи свої доповіді з використанням сучасних інформаційних технологій; використати іноземну мову як інструмент для професійного спілкування, обміну знаннями та досвідом; обговорити актуальні питання щодо посилення вивчення іноземних мов як умови підвищення конкурентоспроможності випускників у сучасному жорсткому глобальному середовищі.

Учасників конференції  привітав проректор з наукової роботи  д.т.н. Гаркуша С. В. На пленарному засіданні виступили:

З доповідями на засіданнях секцій виступили 44 учасники, серед яких  студенти ПУЕТ (студенти усіх 5 факультетів), студенти Полтавського національного педагогічного університету та учні шкіл № 4 (м. Комсомольськ) і № 5 (м. Полтава). В обговоренні доповідей взяли участь 148 студентів.

Учасники конференції у своїх доповідях розглянули актуальні проблеми сучасності, а саме: перспективи вступу України до ЄС, шляхи до успіху в багатонаціональному середовищі, переваги та недоліки глобальної економіки, проблеми безробіття в Україні, особливості бізнес-етики, розвиток Євросистеми в умовах глобалізації, модель сучасного керівника, ефективне використання інформаційних технологій у бізнесі та менеджменті, глобальні проблеми сучасності, вплив програм Світового банку на економічний стан країни, питання політичної реформи в Україні та ін.

На заключному пленарному засіданні члени журі та учасники поділилися своїми враженнями про конференцію, відзначили кращих доповідачів.

На думку учасників, наукова студентська конференція була проведена на високому організаційному рівні, тому більшість студентів виявила бажання взяти участь у майбутніх конференціях ПУЕТ, всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах з іноземних мов. Ця конференція сприяла розширенню інформаційного поля студентів з обраного фаху, обміну інформацією та досвідом вирішення професійних проблем і питань викладання іноземних мов у вищій школі, практичному застосуванню іноземних мов як умови для досягнення успіху у сфері майбутньої діяльності. Завдяки конструктивній атмосфері конференції кожний учасник зміг продемонструвати свою мовленнєву та фахову компетенції, спонукаючи до активного обговорення актуальних питань сучасності.

За результатами роботи конференції видано університетський збірник тез доповідей студентських робіт, у який увійшло 44 роботи студентів.

X REGIONAL SCIENTIFIC STUDENT CONFERENCE "URGENT PROBLEMS OF COMMUNICATIVE AND PROFESSIONAL COMPETENCE: LINGUISTIC AND SOCIOCULTURAL ASPECTS"

X Regional Scientific Student Conference "Urgent Problems of Communicative and Professional Competence: Linguistic and Sociocultural Aspects" was held on November 12, 2015 at Poltava University of Economics and Trade. It was organized by the Department of Business Foreign Language. The working languages of the conference were English, German, Russian and Ukrainian.

The aim of the conference was to discuss the linguistic and cultural aspects of doing business, important economic and political issues of the present, basic strategies and directions of the development of the economy; demonstrate the ways of using foreign languages in their future careers.

The conference provided the maximum opportunity for students to present the results of their research; improve communication skills and knowledge of foreign languages, convincingly present their reports; use a foreign language as a tool for professional networking, sharing knowledge and experience; discuss issues on enhancing the learning of foreign languages as a condition for increasing graduates competitiveness in modern highly competitive global environment.

The conference participants were welcomed by the Vice-Rector Dr. Sc. Garkusha S.V. The plenary session presenters were:

44 speakers represented PUET students, students of Poltava National Pedagogical University and pupils of school № 4 (Komsomolsk) and school № 5 (Poltava). The discussion involved 148 students.

The urgent problems of our time, namely the prospects of Ukraine's accession to the EU, the way to success in a multinational environment, the advantages and disadvantages of the global economy, the problem of unemployment in Ukraine, business ethics, development of Eurosystem in the context of globalization, the model of a modern executive, effective use of information technology in business and management, global issues of our time, the impact of World Bank programs on the country's economic situation, the issue of political reform in Ukraine and others.

A University book of abstracts including 44 students’ works was published.